Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła Katolickiego.


Prezes: p. Dorota Jastrzębska
Opiekun: ks. Stanisław Michalik
Spotkania: środa po pierwszym piątku miesiąca po Mszy św. o godz. 18.00

Do zadań Stowarzyszenia należy: pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości, troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny, troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia oraz o właściwe warunki jego rozwoju, praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży, podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

Struktura organizacyjna i członkowie.

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na społecznej aktywności członków, zorganizowanych w oddziały parafialne. Członkami SRK mogą być osoby pełnoletnie wyznania rzymsko–katolickiego akceptujące naukę Kościoła, a w szczególności jego naukę o małżeństwie i rodzinie. Obecnie są 53 oddziały parafialne, w których zrzeszonych jest ok. 950 członków, którzy identyfikują się z założeniami zawartymi w statucie stowarzyszenia.

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich prowadzi swoją działalność w łączności z hierarchią kościelną. Asystent Kościelny zapewnia łączność z władzą kościelną oraz czuwa, by działalność Stowarzyszenia była zgodna z nauką Kościoła Katolickiego. Formacja duchowa w Stowarzyszeniu odbywa się w oparciu o przygotowane w tym celu programy formacyjne.

Cele, zadania i realizacja

Celem Stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz rodziny, a w szczególności wspomaganie rodzin katolickich w kształtowaniu życia małżeńskiego i rodzinnego oraz formowanie postawy apostolskiej zgodnie z zasadami Ewangelii, wyrażonymi w nauczaniu Kościoła Katolickiego.

Do zadań Stowarzyszenia należy:

 • pomoc w kształtowaniu rodziny jako wspólnoty życia i miłości,
 • troska o realizację w życiu społecznym Karty Praw Rodziny,
 • troska o zachowanie życia ludzkiego od poczęcia oraz o właściwe warunki jego rozwoju,
 • praca wychowawcza wśród dzieci i młodzieży,
 • podejmowanie inicjatyw politycznych, społecznych i gospodarczych mających na celu wszechstronną pomoc rodzinie.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele m.in. przez:

 • budowanie wspólnoty rodzin. Człowiek potrzebuje odnalezienia swojego miejsca w szerszej niż rodzina społeczności. Takim miejscem stała się wspólnota stowarzyszenia rodzin.
 • formację religijną. We wspólnocie małżeństwa i rodziny umacniają się w wierze i pomagają sobie w prowadzeniu życia inspirowanego Ewangelią.
 • działania charytatywne. „Człowiek w potrzebie” to hasło zawsze wyzwala zaangażowanie i chęć niesienia pomocy tym, którzy jej potrzebują.
 • działania wychowawcze. Stowarzyszenie prowadzi 5 świetlice dla dzieci i młodzieży; opieka, kanapka, pomoc w odrabianiu lekcji, a nade wszystko dar obecności, to codzienność tych placówek.
 • aktywność kulturalną. Organizowane są: sesje, konferencje, konkursy o tematyce rodzinnej. Uczestnictwo w festynach, wycieczkach i  pielgrzymkach służy integracji rodzin.
 • działania społeczne. Kierując się przekonaniem, że powinniśmy wpływać na rzeczywistość społeczną, Stowarzyszenie reaguje na wydarzenia mające destrukcyjny wpływ na rodziny.

Na działalność stowarzyszenia składa się praca Zarządu Głównego i Oddziałów Parafialnych. W oddziałach obywają się comiesięczne spotkania wszystkich członków. Sugerowany schemat spotkań jest następujący:

 • temat formacyjny z udziałem Księdza Asystenta Oddziału,
 • dzielenie się przemyśleniami na omawiany temat,
 • sugestie dotyczące wdrożenia nauczania Kościoła w nasze codzienne życie rodzinne,
 • kształtowanie postawy apostolskiej.

Spotkania te same w sobie są wartością, są okazją do poznawania siebie nawzajem, mają znaczenie integracyjne. Jest to również wyjście poza krąg własnych potrzeb, do drugiego człowieka i rodziny do rodziny. Członkowie Stowarzyszenia biorą czynny udział w życiu parafii, są zaangażowani i często świadczą konkretną pomoc, współpracując z innymi grupami działającymi przy parafii np. Caritas, Akcją Katolicką itp.

Zawsze aktualnym zadaniem dla SRK, jest pogłębianie więzi z Bogiem, bo ona pozwala pełniej zrozumieć siebie, drugiego człowieka i  potrzeby rodzin. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich stara się mieć na uwadze, ciągle aktualne słowa Jana Pawła II „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę”.