Skip links

Chór parafialny

Informacja ogólna

Chór mieszany czterogłosowy składa się w chwili obecnej (styczeń 2018) z 21 osób. Członkowie nasi to Panie i Panowie w różnym wieku, przeważnie bez specjalnego przygotowania muzycznego. Jesteśmy chórem amatorskim, którego motorem działania jest chęć służenia Bogu i ludziom uczestniczącym w liturgii poprzez muzykę.

Prezes: p. Wiesław Kapułka (tel. 668 119 001)
Dyrygent: p. Sylwia Tomaszewska-Siedlarz
Opiekun: ks. Stanisław Michalik
Próby chóru: czwartek, godz. 18.30

„Kto śpiewa, ten dwa razy się modli”
(św. Augustyn)

Muzyka sakralna znacząco wpisuje się w służbę wiary i ewangelizacji świata. Wiara rodzi się ze słuchania słowa Bożego, a owocność słuchania wspomagana jest muzyką i śpiewem.

Są one swoistym nośnikiem dla treści zawartych w słowie Bożym, które z poziomu zmysłów przechodzą na poziom ducha. Wszystko to zaś po to, by podnosić serca słuchaczy ku Bogu, by inspirować ich Bożym pięknem i prowadzić do oddawania Mu chwały.

Powodowani chęcią powiększania obszaru piękna zawiązaliśmy w 2013 r. Kameralny Chór Parafialny przy par. św. Heleny w Nowym Sączu. W pierwszym roku działalności kierownictwo objął prof. Mieczysław Sokołowski, a od września 2014 r. chórem dyryguje p. Sylwia Tomaszewska – Siedlarz, absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi. Opiekunem chóru jest ks. Proboszcz Stanisław Michalik.

Plan pracy i zakres działania

  • ​próba w czwartek o 18.30 (1,5h), próba dodatkowa w zależności od potrzeb
  • dwa razy w roku odbywają się warsztaty muzyczne
  • udział chóru we Mszy świętej niedzielnej, raz w miesiącu (po opanowaniu materiału)
  • czynne uczestnictwo chóru podczas ważnych Świąt i Nabożeństw (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Odpust Parafialny)
  • inne święta i uroczystości uzgodnione z ks. Opiekunem

Chórzyści prezentują swój dorobek również na koncertach kolęd lub z okazji święta św. Cecylii, a od 2015 r. jako jeden z kilku zespołów, chór występuje w Sali ratuszowej Miasteczka Galicyjskiego w ekumenicznym koncercie noworocznym.

Nasz zespół to przede wszystkim grupa dobrych znajomych mających wspólną pasję, którą jest muzyka. Chcemy przekazywać bogactwo muzyki sakralnej, która zachwyca i dotyka swą treścią ludzkich serc. Chcemy dzielić się nią z każdym, kto ma chęć, aby uczestniczyć w tym doświadczeniu jako chórzysta.

Jeżeli nasze idee są Ci bliskie – przyłącz się do nas, zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi.

Przyjdź, posłuchaj, zostań i śpiewaj z nami.

Nie musisz mieć muzycznego wykształcenia; wszelkie niezbędne umiejętności nabędziesz w trakcie wspólnych spotkań i występów. Nie obawiaj się! Wystarczy odważyć się na zaledwie jeden krok, a że „nie święci garnki lepią” – inni mogą, Ty również możesz.

ZAPRASZAMY !

           Adwent
   G r z e c h e m   A d a m a wg T.Flaszy
   N i e b i o s a   r o s ę T. Klonowski
P r z y j d ź   P a n i e   J e z u S. Ziemiański
           Pieśni Eucharystyczne
   A d o r e m u s
   A v e   v e r u m   c o r p u s W. A. Mozart
   E c c e   P a n i s   A n g e l o r u m J. A. Garcia
   J e z u ,   J e z u   d o   m n i e   p r z y j d ź A. Chlondowski
O   B o ż e   D z i ę k i   C i   s k ł a d a m y S. Ziemiąński
O   s a l u t a r i s   H o s t i a T. Klonowski
P a n g e   l i n g u a J. Elsner
P a n   z s t ą p i ł   z   n i e b a A. Chlondowski
   P o k a r m i e   n a s z e j   d r o g i J. Haydn
P r z y j m i j   o   N a j ś w i ę t s z y   P a n i e M. Pfeiffer
P r z y j m i j   O j c z e   h o s t i ę   b i a ł ą S. Ziemiański
W   S a k r a m e n c i e   u t a j o n y M. Mioduszewski
           Przygodne i inne
A l l e l u j a – kanon W. A. Mozart
A l l e l u j a Varnava
B ó g   n a d   s w y m   l u d e m S. Ziemiański
   B y ć   b l i ż e j   C i e b i e   c h c ę opr. S. Stuligrosz
G a u d e   M a t e r   P o l o n i a T. Klonowski
   G ł o ś   i m i ę   P a n a J. S. Bach
J a n i e  P a w l e  t e r a z  p r z y j d ź ks. W. Kądziela
J e s u s   b l e i b e t   m e i n e   f r e u d e J. S. Bach
   K a p ł a n ó w   s w o i c h   d a ł   n a m   B ó g chorał śląski
L a u d a t e   D o m i n u m Ch. Gounod
M i s e r i c o r d i a s   D o m i n i H. J. Botor
M o d l i t w a   k a p ł a n a G. Verdi
M o d l i t w a   o  p o k ó j N. Blacha
   N i e c h   P a n   W a m   b ł o g o s ł a w i P. Lutkin
N i e   l ę k a j   s i ę S. Stuligrosz
O   P a n i e   m ó j J. Elsner
S t ó j   p r z y   m n i e W. H. Monk
Ś w i ę t y   J a n i e   P a w l e  II R. Jaworski
W  c h w a l e   B o ż e j śpiewnik Siedleckiego
W i e l b i ć   P a n a   c h c ę Taize
W i e r z y ć   m n i e   P a n i e   u c z B. M. Ramsey
                   Kolędy i pastorałki
   A d e s t e   f i d e l e s J. F. Wade
   A n i o ł   p a s t e r z o m   m ó w i ł M. Mioduszewski
B ó g   s i ę   r o d z i ,   g w i a z d a   w s c h o d z i wg T. Flaszy
B r a c i a   p a t r z c i e   j e n o harm. T. Flasza
G d y   s i ę   K r y s t u s   n a r o d z i ł z kancjonału Artomiusza
H e j   w   D z i e ń   N a r o d z e n i a
J a s n a   P a n n a J. Maklakiewicz
J e z u s   m a l u s i e ń k i trad.
J e z u s e k   c z u w a F. Nowowiejski
   K o l ę d a   g ó r a l s k a J. J. Czech
N a d   B e t l e j e m  w  c i e m n ą   n o c kolęda franc.
O  G w i a z d o   B e t l e j e m s k a Z. Odelgiewicz
O g ł a s z a m y   d z i ś   n o w i n ę Wł. Smolarkiewicz
R a d u j   s i ę   ś w i e c i e G. F. Haendel
   S ł u c h a j ,   b r z m i   a n i o ł ó w   p i e ś ń F. Mendelsohn-Bartholdy
W e s o ł ą   n o w i n ę
   W ę d r o w a l i   t r z e j   k r ó l o w i e
W  m r o ź n ą  n o c  g r u d n i o w ą J. J. Czech
Z   N a r o d z e n i a   P a n a
   Z j a w i ł o   s i ę   n a m   d z i ś   c o ś   n o w e g o opr. A. Nikodemowicz
                 
                Maryjne
A v e   M a r i a A. Chlondowski
   G w i a z d o   J a s n o ś c i J. Furmanik
M a r y j o   c o ś   j e s t   w   n i e b i e A. Chlondowski
O   P a n i ,  u f n o ś ć   n a s z a harm. J. Gałuszka
O   P a n n o   d o   T w y c h   ś w i ę t y c h   s t ó p A. Chlondowski
              Pasyjne
H y m n   o   k r z y ż u opr. M. Sokołowski
K r z y ż u   C h r y s t u s a S. Ziemiański
O  g ł o w o   u w i e ń c z o n a J. S. Bach
O g r o d z i e   o l i w n y opr. J. Surzyński
P a n i e,  T y  w i d z i s z sł. K. Antoniewicz
S ł o ń c e   n a g l e   z g a s ł o W. Konikiewicz
S t a b a t   M a t e r Z. Kodaly
U  s t ó p  k r z y ż a  m a t k a  s t a ł a F. Chopin
              Wielkanoc
   J u ż   Z b a w i c i e l   J e z u s   ż y j e
N i e c h a j   z   n a m i   b ę d z i e   P a n harm. T. Matuszewski
N i e   z n a   ś m i e r c i   P a n   ż y w o t a sł. F. Karpiński
   S u r r e x i t   P a s t o r   B o n u s A. Chlondowski
Z a ś w i t a ł   b l a s k i e m   p r o m i e n n y m ks. K. Mrowiec
   Z m a r t w y c h w s t a ł   C h r y s t u s   K r ó l opr. J. Gałuszka
Z m a r t w y c h w s t a ł   P a n A. Ramirez
Z w y c i ę z c a   ś m i e r c i opr. A. Chlondowski

Grzech Adama

Niebiosa rosę

Adoremus

Ecce Panis Angelorum

Jezu, Jezu do mnie przyjdź

Pokarmie naszej drogi

Być bliżej chcę

Głoś imię Pana

Kapłanów swoich wybrał Bóg

Niech Pan Wam błogosławi

Adeste fidelis

Anioł pasterzom mówił

Bóg się rodzi, gwiazda wschodzi

Kolęda góralska

Słuchaj brzmi aniołów pieśń

Wędrowali trzej królowie

Zjawiło się nam

Gwiazdo jasności

Panie, Ty widzisz

Już Zbawiciel Jezus żyje

Surrexit Pastor Bonus

Zmartwychwstał Chrystus Król

Strona wykorzystuje pliku cookies. Nie zbieramy informacji, niczego nie przekazujemy.